Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY SPOLKU PEJŘAVÁK

STANOVY SPOLKU PEJŘAVÁK, IČO 26582988

 

 

Článek I

 

Název a sídlo spolku

 

1.             Název spolku je „Spolek Pejřavák“ (dále jen Spolek).

2.             Sídlem Spolku je Březinka č.p. 42, 294 25.

3.             Spolek je samosprávným, dobrovolným a nepolitickým sdružením, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost v záležitostech týkajících se obce Březinka.

4.             Spolek je samostatnou právnickou osobou.

5.             Spolek může být kolektivním členem jiného zájmového spolku s podobným zaměřením, příp. i společníkem obchodní společnosti.

 

Článek II

 

Poslání a činnost sdružení

 

1.             Posláním spolku je péče o obec Březinka. Cílem spolku je zejména:

a.     získávat občany, aby se zajímali o situaci v obci a o jednání zastupitelstva, kde se otázky týkající se obce řeší,

b.     vykonávat veřejnou kontrolu (v rámci zákona o obcích) všech rozhodnutí, které zastupitelstvo přijímá.

        vykonávat kontrolu práce úředníků, ohodnotit jejich vliv na občany obce. Zákonnou formou zajišťovat zpětnou vazbu na zastupitelstvo i úřad,

c.     získávat finanční prostředky na projekty, odborné posudky a související dokumentaci pro obnovu, provoz, opravy a údržbu památek i jiných staveb a prostorů v obci,

d.     pořádat kulturní, společenské a sportovní akce.

 

 

Článek III

 

Zásady členství ve sdružení

 

1.             Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se chce podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením sdružení a která souhlasí s jeho stanovami. Členem spolku se může stát i zahraniční osoba.

2.             Členové jsou přijímáni Valnou hromadou na základě písemné přihlášky.

 

 

Článek IV

 

Práva a povinnosti členů sdružení

 

1.             Členové mají tato práva:

a.     podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných spolkem,

b.     být informováni o činnosti spolku, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných prostředků,

c.     podávat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho jednotlivých orgánů,

d.     dobrovolnými příspěvky a dary, případně jinou formou přispívat k rozvoji a zabezpečení činnosti spolku,

e.     volit a být voleni do orgánů spolku a navrhovat k volbě.

 

2.             Člen spolku je povinnen:

a.     jednat ve shodě se zaměřením a posláním spolku a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji a propagaci,

b.     řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve spolku,

c.     účastnit se nejméně jednou ročně Valné hromady,

d.     řádně platit členský příspěvek ve výši schválené Valnou hromadou.

 

 

Článek V

 

Zánik členství

 

1.             Písemným oznámením člena o ukončení členství.

2.             Úmrtím člena.

3.             Ukončením členství

a.     při hrubém porušení stanov

b.     jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než jeden rok.

c.    neuhrazením členského příspevku v daném roce

O ukončení členství rozhoduje Výbor sdružení.

4.             Zánikem spolku.

 

 

Článek VI

 

Orgány spolku

 

                               Valná hromada

                               Rada spolku

                               Předseda spolku

                               Místopředseda spolku

                               Členové rady spolku

 

 

Článek VII

 

Valná hromada

 

1.             Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2.             Valnou hromadu svolává předseda spolku a to nejméně jednou za rok. Předseda spolku musí svolat Valnou hromadu do čtrnácti dnů na žádost Rady spolku nebo z podnětu nejméně 1/3 řádných členů.

3.             Každý člen musí obdržet elektronickou pozvánku (e-mail), SMS zprávu, nebo písemnou pozvánku na zasedání Valné hromady.

4.             Valná hromada je usnášení schopná počtem přítomných členů, kterí se dostaví do půl hodiny po plánovaném začátku Valné hromady.

5.             Usnesení Valsné hromady je platné při schválení nadpolovičním počtem přítomných členů spolku.

 

 

Článek VIII

 

Působnost Valné hromady

 

1.             Do působnosti Valné hromady patří zejména:

a.     schvalovat, měnit a doplňovat stanovy spolku,

b.     projednávat koncepci činnosti spolku,

c.     schvalovat plán činnosti sdružení, projednávat a schvalovat výsledek hospodaření, projednávat a schvalovat zprávy o činnosti spolku

d.     volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a členy rady spolku,

e.     rozhodovat o zániku spolku, jmenovat likvidátora, rozhodovat o majetkovém vypořádání.

 

 

Článek IX

 

Rada spolku

 

1.             Rada spolku je statutárním orgánem spolku, řídí vlastní činnost a jedná jménem spolku.

2.             Rada spolku je volena Valnou hromadou.

3.             Rada má lichý počet členů a je tvořena předsedou spolku, místopředsedou a třemi členy rady spolku

4.             Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

5.             Za svou činnost odpovídá Rada Valné hromadě spolku.

 

 

Článek X

 

Působnost Rady spolku

 

1.             Do působnosti Rady spolku patří zejména:

a.     rozhodovat o základních otázkách činnosti spolku,

b.     projednávat způsob hospodaření s finančními prostředky,

c.     schvalovat a měnit projekty spolku.

 

 

Článek XI

 

Předseda spolku

 

1.             Předsedu spolku volí ze členů spolku Valná hromada. Volební období je dva roky. Během tohoto období může být předseda odvolán rozhodnutím Valné hromady.

2.             Do působnosti předsedy patří:

a.     podepisovat a jednat jménem spolku ve všech věcech,

b.     svolávat Valno hromadu a Radu spolku a řídit jejich konání,

c.     řídit realizaci projektů, schválených Radou spolku,

d.     stanovit v rámci platných právních předpisů zásady hospodaření s prostředky spolku a kontrolovat jejich dodržování,

e.     provádět potřebná opatření k zabezpečení činnosti spolku v období mezi zasedáními Rady spolku.

f.      plnit další úkoly v rozsahu pověření Valnou hromadou

3.             V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci místopředseda spolku.

4.             Při rozhodnutí Rady spolku má předseda právo veta. Takto vetovaná záležitost se musí opět vrátit na nejbližší zasedání Rady spolku. K rozhodování v této záležitosti musí Rada spolku přizvat odborníka v dané oblasti. Předseda nemá právo veta při usnesení o svolání mimořádného zasedání Rady spolku a při usnesení o svolání Valné hromady. Předseda nemá právo vetovat podruhé ve stejné záležitosti.

 

 

Článek XII

 

Místopředseda spolku

 

1.             Místopředseda je volen Valnou hromadou spolku. Volební období je dva roky. Během tohoto období může být místopředseda odvolán rozhodnutím Valné hromady.

2.             Místopředseda spolku úzce spolupracuje s předsedou sdružení na plnění cílů spolku, případně jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

3.             Místopředseda spolku za výkon své funkce odpovídá Valné hromadě spolku.

 

 

Článek XIII

 

Členové Rady spolku

 

1.             Členové rady spolku jsou voleni Valnou hromadou. Volební období je dva roky. Během tohoto období mohou být členové Rady spolku odvoláni rozhodnutím Valné hromady.

2.             Do působnosti členů Rady spolku patří zejména:

a.     vedení účetnictví spolku,

b.     předkládání zpráv o hospodaření Valné hromadě

c.     vyhotovování zápisu z Valné hromady

d.     vyřizování administrativy sdružení.

3.             Jednotlivé úkoly mezi členy Rady spolku rozděluje předseda spolku

                4.          Členové Rady spolku za výkon svých funkcí odpovídají Valné hromadě spolku

 

 

Článek XIV

 

Hospodaření a majetek spolku

 

1.             Spolek hospodaří a k plnění cílů využívá majetek, který tvoří zejména:

a.     movitý a nemovitý majetek,

b.     účelové a jiné finanční dotace, příspěvky a dary, dědictví,

c.     příjmy z podnikatelské činnosti spolku, vlastního jmění a příjmy.

2.             Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami spolku.

3.             Součástí hospodářské činnosti spolku může být zajištění výrobních programů a obchodní činnost.

4.             Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně sdružení.

 

 

Článek XV

 

Řešení sporů

 

Spory vyplývající z členství nebo činnosti spolku řeší Rada spolku. V případě, že ani po projednání v Radě spolku nedojde k dohodě, rozhoduje Valná hromada.

 

 

Článek XVI

 

Zánik spolku

 

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, vysloví-li se pro to nejméně 2/3 řádných členů.

 

 

Článek XVII

 

Závěrečná ustanovení

 

1.             Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

2.             Změny a doplňky stanov provádí pouze Valná hromada.